Pedagog klasy IV-VII oraz OSSP

JEŚLI MASZ PROBLEM,

Z KTÓRYM NIE POTRAFISZ SOBIE PORADZIĆ,

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ!

 

PEDAGOG SZKOLNY KL. IV-VII I OSSP

mgr MAŁGORZATA CEGIELSKA

ZAPRASZA I OFERUJE SWOJĄ POMOC W:

Poniedziałki 7.30-10.00 12.00-14.30
Wtorki 7.30-14.30
Środy 7.30-10.00 12.00-14.00
Czwartki 7.30-15.00    —
Piątki 8.00-11.00    _

 

Moja praca oparta jest ściśle na współpracy:

  • Z RODZICAMI:

– konsultacje indywidualne,

– pomoc w rozpoznawaniu i niwelowaniu trudności w funkcjonowaniu dzieci w środowisku szkolnym, rodzinnym,

– pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wychowawczych i życiowych,

– ukierunkowanie w szukaniu pomocy w instytucjach wspomagających nastawionych na pomoc dziecku i jego rodzicom,

 

  • Z UCZNIAMI:


– pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego,

– pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych,

– prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych,

– wsparcie dla uczniów mających problemy szkolne, życiowe i koleżeńskie,

– pomoc uczniom uzdolnionym w rozwijaniu ich zainteresowań,

– wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych,

– pomoc uczniom w integracji z innymi rówieśnikami (zajęcia integracyjne)

 

  • Z NAUCZYCIELAMI I WYCHOWAWCAMI:


– pomoc w analizie i rozpoznawaniu trudności uczniów w nauce i zachowaniu,

– pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

– pomoc w rozpoznawaniu środowiska rodzinnego ucznia,

– spotkania warsztatowe i doradcze,

– współpraca przy prawidłowym ukierunkowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami w uczeniu się,

 

  • Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZY SZKOŁY:


– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

– Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich,

– Koordynatorem Pieczy Zastępczej,

– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

– Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej,

– Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

– Powiatową Komendą Policji,

– Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej,

– Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym

oraz innymi instytucjami wg potrzeb.

                     WSKAZÓWKI  – RADY – PORADY

dopalacze rodzice  (kliknij, aby czytać więcej)

Gazetka dla rodziców  (kliknij, aby czytać więcej)