psycholog – mgr Katarzyna Batorska
Godziny pracy

Poniedziałek    8:00 – 12:30

Wtorek              8:00 – 13:00

Środa                 08:13.30

Czwartek          8:00 – 13:00

Piątek                8:00 – 15:00

Zakres pomocy:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO – WYCHOWAWCZE to rodzaj pomocy psychologicznej skierowanej do rodziców/opiekunów dzieci, którzy mają rozmaite pytania w kwestii postępowania z dzieckiem w różnych sytuacjach – rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych. Poradnictwo poprzedzone jest dokładnym określeniem problemu, a następnie ustaleniem sytuacji, które utrudniają rozwiązanie trudności i znalezieniem sposobów rozwiązania zaistniałych trudności. Najczęściej ma charakter kilku spotkań psychologa z rodzicem bądź rodzicem i dzieckiem.

TERAPIA DZIECKA

Skierowana jest do dzieci, które:

mają problemy związane z lękiem
są zbyt nieśmiałe
mają trudności szkolne (z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią)
mają problemy w relacjach z rówieśnikami
przejawiają zachowania agresywne
maja niskie poczucie własnej wartości
wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego
są w trudnej sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby)
Pomoc terapeutyczna opiera się na wspieraniu dziecka w trudnej sytuacji, uczeniu rozpoznawania i rozumienia swoich uczuć, kształtowaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Terapię dziecka poprzedza diagnoza przyczyn trudności i ustalenie celu pracy.

PORADNICTWO Z ZAKRESU STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA

Jest formą poradnictwa psychologiczno – wychowawczego. Poprzedzone jest procesem diagnostycznym, który ma na celu rozpoznanie trudności rozwojowych dziecka i ustaleniem sposobów pomocy.

Najczęściej dotyczy wspomagania dziecka w obszarach:

szkolnym (trudności w nauce, dysleksja, problemy z koncentracją uwagi)
w związku z zachowaniami o cechach nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwości
związanych z trudnościami o charakterze emocjonalnym
związanych z zaburzeniami w zachowaniu o charakterze rozwojowym.

Zapraszam