SAMORZĄD    UCZNIOWSKI

DRODZY  UCZNIOWIE!

 Samorząd Uczniowski  tworzą  wszyscy  uczniowie  szkoły.

Zarząd  Samorządu  wybrany  przez Was we  wrześniu 2017r. to  tylko Wasi  przedstawiciele.                To oni razem z Wami będą wspólnie tworzyć w  Naszej  Szkole ciekawe  zadania.  Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów. Oznacza to, że każdy z Was może  mieć  wpływ  na życie szkoły.

Członkiem  Samorządu  Uczniowskiego  stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły.                   Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Samorząd  Uczniowski  jest  jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 Samorząd   Uczniowski   to   instytucja  wewnątrzszkolna,   która:

 • daje rozwijania zainteresowań i waszych pasji,
 • kształtuje nawyki możliwości i umiejętności wspólnego działania  i osiągania celów,
 • ułatwia integrację społeczności uczniowskiej w szkole

 

Samorząd Uczniowski:

 •  umożliwia realizację Waszych aspiracji  społecznych;
 • aktywizuje Was;
 • wpływa na rozwój  poczucia odpowiedzialności i przedsiębiorczości.

Zapraszamy Was  do  współpracy!

Wasza  pomysłowość  i  nasze doświadczenie na pewno dadzą  efekty w  postaci ciekawego życia szkolnego, jak również  wzbogaci czas nauki w naszej Szkole.

Dziękujemy!!!

Szukajcie pomysłów. Zgłaszajcie je do nas. W miarę  możliwości spróbujemy je z Wami zrealizować.      

Jeśli masz problem zgłoś go nam, a my Ci pomożemy.

                                      Zobacz jakie są cele Samorządu Uczniowskiego :

 1. Rozwijanie samorządności .
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych.
 3. Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia.
 4. Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału.
 5. Reprezentowanie interesów uczniów wobec rady pedagogicznej i organów pozaszkolnych.
 6. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.
 7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw ucznia.
 8. Uwrażliwienie na potrzeby innych osób.

                                    A to najważniejsze zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Dbanie o najlepsze wypełnianie obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych     w statucie szkoły.
 2. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas.
 3. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych.
 4. Dbanie o rozwój działalności kulturalnej, rozrywkowej, oświatowej i sportowej w szkole.
 5. Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach Samorządu Uczniowskiego, umożliwiając wyrażanie opinii oraz realizację ich pomysłów.
 6. Włączenie do współpracy dyrekcję szkoły, panią pedagog, panią psycholog oraz Radę Rodziców.
 7. Występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami, dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania.
 8. Gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego.
 9. Wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
 10. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
 • prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej,
 • prawo do organizowania działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi.

           

                                               Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
 2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
 3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

                                             Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 2. Plan pracy SU.
 3. Protokoły posiedzeń.
 4. Sprawozdania z działalności.


                            RADA SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO                                                                                                       na  rok  szkolny  2017- 2018

PREZYDIUM:

Przewodnicząca     –   Magdalena  Czapiewska   6P  z  OSSP

Zastępca  z SP 2      – Weronika  Ciećwierz  7C

Zastępca  z  OSSP    – Julia Rutkowska  3P

Sekretarz                  –  Laura  Zakrzewska 7 D

Skarbnik                  – Alicja  Krajnik 7A

 

CZŁONKOWIE

 Kronikarze     1. Anna  Gołębiewska 7B z SP2

2.  Agata Ścianowska  5P  z OSSP

 1. Aleksandra Maciejewska 4P
 2. Maja Onak 2P
 3. Amelia Gąsiorowska 6A
 4. Michalina Piskorska 6B
 5. Weronika Ziółkowska 6C
 6. Kacper Wiśniewski 6D
 7. Marcel Maliszewski 6E
 8. Oliwia Nowakowska 5A
 9. Wiktor Zieliński 5B
 10. Martyna Markiewicz 5C
 11. Natalia Pawłowska 5D
 12. Zuzanna Piwowarska 4A
 13. Wiktoria Żuchowska4B
 14. Paweł Grela 4C
 15. Maja Karwaszewska 4D
 16. Karolina Romańczuk 4E
 17. Marcel Jabłoński 4F
 18. Julia Babyszko 4G
 19. Karolina Czyżniewska, Maja Kaliska, Hubert Nowak  3A
 20. Bartek Bukowski, Amelia Czarnecka, Jagoda Procka 3B
 21. Matylda Serwatka, Agata Foksińska, Oliwier Rumiński 3C
 22. Karolina Bednarska, Agata Lompart, Oliwier Zagacki 3D
 23. Karol Zakrzewski, Lena Dombrowska, Laura Peplińska 3E
 24. Wiktor Pekowski, Fydryszewska Natalia, Zuzanna Paradowska 3F
 25. Natan Malinowski, Zofia Drozd, Nikodem Fabisiak 3G
 26. Milan Warnel, Laura Kusińska, Paulina Kurek 3F

                             OPIEKUNOWIE SU          

                                               Emilia Dołęgowska, Maria Gabryszewska, Emilia Lewandowska, Nikola Włodarczyk

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  (kliknij, w napis, aby zobaczyć)

Akcje charytatywne realizowane przez Samorząd Uczniowski    (kliknij, w napis, aby zobaczyć)